Jäätmekoodid

Ohtlikud jäätmed

 

020108*

Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalid (väetis)

030205*

Ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitsevahendid

050103*

Mahutite põhjasetted

060404*

Elavhõbedat sisaldavad jäätmed (Hg ehedal kujul)

080111*

Värvi- ja lakijäätmed (ettevõtetelt)

080409*

Liimi- ja hermeetikujäätmed (ettevõtetelt)

110105*

Peitsimishapped (Sporrong)

110106*

Nimistus mujal nimetamata happed (Sporrong)

120114*

Ohtlikke aineid sisald.metalliöötlussetted (Incapi tinapasta)

130208*

Vanaõli (mootori-käigukasti määrde- ja hüdroõli)

130502*

Õlipüünisesetted

130703*

Muud kütused, s.h. kütusesegud

140602*

Muud halogeenitud lahustid ja lahustisegud (keem.puh. jäätmed)

150110*

Ohtlike ainetega saastunud pakendid(ka tulekustutid,hüd.voolikud)

150202*

Absorbendid, puhastuskaltsud, õlised pühkmed

160107*

Õlifiltrid (ka kütusefiltrid)

160113*

Pidurivedelikud

160114*

Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid

160209*

PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid

160215*

Seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad (s.h.trükiplaadid jms)

160303*

Ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed (karbiit)

160506*

Laborikemikaalid

160601*

Pliiakud

160602*

Ni-Cd akud

160708*

Õli sisaldavad jäätmed (määrdeained)

160904*

Oksüdeeruvad ained (perkloor, peroksiidid,K, Na jms)

170301*

Bituumenitaolised segud

170505*

Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas

170601*

Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid

180103*

Nakkusohtlikud jäätmed (süstlad med. asutustest)

180198*

Sortimata ravimikogumid (med.asutustest)

180202*

Nakkusohtlikud jäätmed (süstlad vet. asutustest)

180298*

Sortimata ravimikogumid (vet.asutustest)

190205*

Ohtlikke aineid sisald.setted (Sporrong)

 

200113*

Lahustid (vedeldi, tärpentiin, formaliin)

200114*

Happed

200115*

Leelised 

200117*

Fotokemikaalid

200119*

Pestitsiidid (taimekaitsevahendid, aiandusmürgid)

200121*

Luminestsentslambid

200121*

Kraadiklaasid

200123*

Klorofluorsüsivesinikke sis.kas.kõrv.seadmed(kompl.külmikud)

200123*

sama (mittekomplektsed külmikud)

200127*

Värvi- ja lakijäätmed (kodumajapidamistest, liimid)

200129*

Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (ka desolahused) 

200133*

Patareid ja väikeakud

200135*

Ohtlikke osi sisald. kasut.kõrv.EES jäätm.(komplektsed)

200135*

Ohtlikke osi sisald. kasut.kõrv.EES jäätm.(mittekomplektsed)

200136

Kasutuselt kõrvaldatud EES jäätmed (komplektsed)

200136

Kasutuselt kõrvaldatud EES jäätmed (mittekomplektsed)

200198*

Sortimata ravimikogumid (kodumajapidamistest)

 

Jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistu

Jäätmekood 

 

02 01

Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil teklkinud jäätmed

02 01 01

Pesemis- ja puhastamissetted

02 01 04

Plastijäätmed (välja arvatud pakendid)

02 02

Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed

02 02 01

Pesemis- ja puhastamissetted

02 02 02

Loomsete kudede jäätmed

02 02 03

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud matrjalid

02 02 04

Reovee kohtpuhastussetted

02 03

Puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi tee ja tubaka töötlemisel ning valmistamisel, konservitootmisel, pärmi ja pärmikonsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja kääritamisel tekkinud jäätmed

02 03 01

Pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis ja separeerimissetted

02 03 05

Reovee kohtpuhastussetted

02 06

Pagari- ja kondiitritööstusjäätmed

02 06 01

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

02 06 03

Reovee kohtpuhastussetted

02 06 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

03 01

Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed

03 01 01

Puukoore- ja korgijäätmed

03 01 05

Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit-laast ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatu koodinumbriga 03 01 04 

03 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

03 03

Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmise ja töötlemise jäätmed

03 03 01 

Puukoore- ja puidujäätmed

03 03 08 

Ringlusse võetud vanapaberi ja -kartongi sortimisjäätmed

04 02 

Tekstiilitööstusjäätmed

04 02 09

Komposiitmaterjalide jäätmed (impregneeritud tekstiil, elastomeerid, plastomeerid)

04 02 20

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 19

04 02 21

Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed

04 02 22

Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed

04 02 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

07 02

Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 02 13

Plastijäätmed

07 06

Rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahenite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ning kasutamisel tekkinud jäätmed

07 06 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 06 11

08 01

Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning ärastamisel tekkinud jäätmed

08 01 12

Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11

08 04

Liimide ja hermeetikute valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

08 04 10

Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinubriga 08 04 09

10 01

Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (v.a jaotises 19 nimetatud jäätmed)

10 01 01

Koldetuhk, räbu ja katlatolm (v.a koodinumbriga 10 01 04 nimetatud katlatolm ning koodinumbritega 10 01 96 ja 10 01 97 nimetatud jäätmed)

10 01 02

Kivisöelendtuhk

10 01 03

Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk

10 01 15

Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 14

10 01 17

Koospõletamisel tekkinud lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 16

10 01 21

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 20

10 01 23

Vesisegused kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 22

10 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 11 

Klaasi ja klaasitoodete valmistamisel tekkinud jäätmed

10 11 05

Kübemed ja tolm

10 11 12

Klaasijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 11

10 11 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 12

Keraamikatoodete, telliste, plaatide ja ehitustoodete valmistamisel tekkinud jäätmed

10 12 08

Keraamiliste materjalide, telliste, plaatide ja ehitustoodete jäätmed (pärast termilist töötlemist)

10 13

Tsemendi, lubja, krohvisegu ning nendest toodete valmistamisel tekkinud jäätmed

10 13 14

Betoonijäätmed ja betoonisete

10 13 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

12 01

Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed

12 01 01

Mustmetalliviilmed ja treilaastud

12 01 02

Mustmetallitolm ja -kübemed

12 01 05

Plasti höövli- ja treilaastud

12 01 17

Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16

15 01

Pakendid (sh lahus kogutud olmepakendid)

15 01 01

Paber- ja kartongpakendid

15 01 02

Plastpakendid

15 01 03

Puitpakendid

15 01 04

Metallpakendid

15 01 06

Segapakendid

15 01 07

Klaaspakendid

15 01 09

Tekstiilpakendid

15 02

Absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud ja kaitseriietus

15 02 03

Absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02

16 01 

Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest sh liikurmasinad ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed

16 01 03

Vanarehvid

16 01 03 01

M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid

16 01 03 03

M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite vanarehvid

16 01 15  

Antifriis, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 14

16 01 19  

Plast

16 02

Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed

16 02 14

Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13 

16 02 14 02

Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13 

16 02 14 03

Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13

16 02 14 04

Kasutuselt kõrvaldatud tarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimet 16 02 09 kuni 16 02 13

16 02 14 05

Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13

16 02 14 06

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektrontööriistad, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13

16 02 14 07

Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13

16 02 14 08

Kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (v.a implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13

16 02 14 09

Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13

16 02 14 10

Kasutuselt kõrvaldatud automaadid, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13 

16 02 14 11

Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud 16 02 09 kuni 16 02 13

16 02 16

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 

16 02 16 08

Põlemist takistavad broomitud aineid sisaldavad plastosad

16 02 16 09

Muud plastosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 02 15 07 ja 16 02 16 08

16 02 16 10

Klaasosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 08

16 02 16 11

Elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 10

16 02 16 12

Printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 11

16 03

Praaktootepartiid ja kasutamata tooted

16 03 04

Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03

16 03 06

Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05

16 06

Patareid ja akud

16 06 05

Muud patareid ja akud

16 10

Välapool ettevõtet töödeldavad vesipõhised vedeljäätmed

16 10 02

Vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 01

17 01

Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted

17 01 01

Betoon

17 01 02

Tellised

17 01 03

Plaadid ja keraamikatooted

17 01 07

Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06

17 02

Puit, klaas ja plast

17 02 01 

Puit

17 02 02

Klaas

17 02 03

Plast

17 03

Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused

17 03 02 

Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01

17 04

Metallid (sh sulamid)

17 04 02

Alumiinium

17 04 05

Raud ja teras

17 04 11

Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10

17 04 11 01

Polümeerist või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud vaskkaablid või elektrijuhtmed

17 04 11 02

Polümeerist või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed

17 04 11 03

Isolatsioonita vaskkaablid või elektrijuhtmed

17 04 11 04

Isolatsioonita alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed

17 05

Pinnas (sh saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas

17 05 04

Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 03

17 05 06

Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05

17 05 08

Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07

17 06

Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

17 06 04

Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 03

17 08

Kipsipõhised ehitusmaterjalid

17 08 02

Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01

17 09

Muu ehitus- ja lammutuspraht

17 09 04

Ehitus- ja lammutuspraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

18 01

Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed

18 01 01

Teravad ja torkivad esemed (v.a koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)

18 01 02

Kehaosad ja elundid, veresäilituskotid ja konservveri (v.a koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)

18 01 04

Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ega kõrvaldama erinõuete kohaselt (sidemed, lahased, linad jt)

18 01 07

Kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 06

18 01 09

Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 18 01 08, 18 01 95, 18 01 96, 18 01 97

19 08

Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed

19 08 01

Võrepraht

19 08 02

Liivapüünisesete

19 08 05

Olmereovee puhastussetted

19 08 09

Vaid toiduõli ja -rasva sisaldava õli ja vee segu lahustamisel tekkinud rasva, õli ning vee segu

19 08 12

Tööstusvee biopuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11

19 08 14

Muud tööstusreovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13

19 12

Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, nt nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed

19 12 01

Paber ja kartong

19 12 04

Plast ja kummi

19 12 05

Klaas

19 12 07

Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06

19 12 09

Mineraaljäätmed (nt liiv, kivid)

19 12 12

Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11

19 13

Pinnase ja põhjavee tervendustöödel tekkinud jäätmed

19 13 02

Pinnase tervendustöödel tekkinud tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 01

20 01

Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed

20 01 01

Paber ja kartong

20 01 02

Klaas

20 01 10

Rõivad

20 01 11

Tekstiil

20 01 28

Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 27

20 01 36

Kasutuselt kõrvaldatud elektri ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

20 01 38

Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 37

20 01 39

Plastid

20 01 40

Metallid

20 01 41

Korstnapühkimisjäätmed

20 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

20 02

Aia- ja haljastusjäätmed (sh kalmistujäätmed)

20 02 01

Biolagunevad jäätmed

20 02 02

Pinnas ja kivid

20 02 03

Muud bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed

20 03

Muud olmejäätmed

20 03 01

Prügi (segaolmejäätmed)

20 03 03

Tänavapühkmed

20 03 07

Suurjäätmed 

20 03 01

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

 

 

Jäätmedkoodid

 

 

17 05 03*

Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas

19 06 05

Taimsete ja loomsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud vedelik

15 01 06

Segapakendid

20 03 98

Prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid

15 01 02

Plastpakendid

19 12 10

Põlevjäätmed (prügikütus)

15 01 03

Puitpakendid

20 02 01

Biolagundatavad jäätmed

20 01 40

Metallid

17 02 01

Puit

10 01 05

Suitsugaasi väävlitustamisel tekkinud kaltsiumipõhised tahked reaktsioonijäätmed

10 01 03

Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk

02 01 06

Loomaväljaheited, virts ja sõnnik (sh reostunud allapanu), eraldi kogutud ja mujal käideldud ...

17 02 02

Klaas

19 08 12

Tööstusvee biopuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11

19 05 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

13 04 02*

Sadamates laevadelt vastu võetud pilsivesi

20 01 08

Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed

17 04 02

Alumiinium

16 01 06 01

M1 ja N1 kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi

19 12 12

Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud ...

16 01 03

Vanarehvid

20 02 02

Pinnas ja kivid

19 12 07

Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06

17 02 04*

Ohtlikke aineid sisaldav või nendega saastatud puit, klaas ja plast

16 01 04 01*

M1 ja N1 kategooria romusõidukid

19 10 04

Kergfraktsioon ja tolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 03

16 01 17

Mustmetallid

20 03 03

Tänavapühkmed

15 01 04

Metallpakendid

17 04 05 01

Raudteerööpad

02 05 02

Reovee kohtpuhastussetted

20 03 04

Septikusetted

12 01 17

Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16

10 01 01

Koldetuhk, räbu ja katlatolm (v. a koodinumbriga 10 01 04 nimetatud katlatolm ning koodinumbritega ...

19 02 07*

Separeerimisel tekkinud õli ja kontsentraadid

17 01 07

Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 ...

19 05 03

Praakkompost

20 03 07

Suurjäätmed

16 01 04*

Romusõidukid

19 12 03 02

Alumiinium ja alumiiniumisulamid

17 06 04

Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01 ja 17 06 03

17 06 05*

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

19 03 04*

Osaliselt stabiliseeritud ohtlikena määratletud jäätmed

17 04 07

Metallisegud

02 01 03

Taimsete kudede jäätmed

10 13 06

Kübemed ja tolm (10 13 12 ja 10 13 13 välja arvatud)

02 02 04

Reovee kohtpuhastussetted

17 04 01

Vask, pronks, valgevask

05 06 98*

Põlevkivi pigijäätmed («fuussid»)

10 01 24

Keevkihikatelde liiv

19 12 11*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud)

17 08 02

Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01

16 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

16 06 01*

Pliiakud

19 02 09*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked põlevjäätmed

19 02 04*

Vähemalt üht liiki ohtlikke jäätmeid sisaldavad eelsegatud jäätmed

06 01 01*

Väävelhape ja väävlishape

10 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

19 10 02

Värviliste metallide jäätmed

07 01 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

18 01 04

Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ega kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt sidemed, ...

16 01 06

Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi

16 03 06

Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05

19 12 98

Vaid tavajäätmetest koosnevad tootmisjäätmete, v.a olmejäätmed, segud (segatavajäätmed)

03 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

06 10 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

16 02 16

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15*

12 01 02

Mustmetallitolm ja -kübemed

20 03 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

19 12 09

Mineraaljäätmed (nt liiv, kivid)

02 07 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

19 08 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

16 02 14

Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

13 02 08*

Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

10 04 01*

Primaar- ja sekundaarsulatusräbu

19 12 03 01

Vask ja vasesulamid

08 01 11*

Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed

19 12 03 05

Segametallid

17 04 03

Plii

19 08 01

Võrepraht

16 02 14 01

Kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09, 16 02 10 01, ...

16 11 06

Mujal kui metallurgiaprotsessides tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad ...

16 01 19

Plast

20 02 03

Muud bioloogiliselt mittelagundatavad jäätmed

19 08 02

Liivapüünisesete

15 02 02*

Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sh nimistus mujal ...

07 02 13

Plastijäätmed

13 02 05*

Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

01 04 13

Kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07, sh ...

16 01 03 01

M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid

16 01 03 02

Muud vanarehvid, sealhulgas haagiste rehvid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 03 01, 16 ...

13 05 06*

Õlipüünistes lahutatud õli

19 12 04

Plast ja kummi

16 02 98

Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97

20 01 38

Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37

20 01 36 04

Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 ...

20 01 35*

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole ...

20 01 27*

Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud

20 01 35 04*

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole ...

02 02 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

17 04 11

Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10

11 05 02

Tsingituhk

13 05 07*

Õlipüünistes lahutatud õline vesi

04 02 22

Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed

20 01 35 03*

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ...

12 01 03

Värvilise metalli viilmed ja treilaastud

20 01 39

Plastid

10 09 08

Kasutatud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 07

18 01 03*

Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

20 01 10

Rõivad

02 01 10

Metallijäätmed

15 01 10*

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid

20 01 23 01*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad

02 01 02

Loomsete kudede jäätmed

20 01 36 03

Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud ...

19 01 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad koldetuhk ja räbu

02 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

10 01 15

Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 ...

03 01 04*

Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning ...

20 01 36 01

Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 ...

16 01 18 02

Alumiinium ja alumiiniumisulamid

17 02 03

Plast

13 04 03*

Muude veesõidukite pilsivesi

16 02 16 01

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud mustmetallosad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 ...

16 03 04 03

Alumiiniumist ja alumiiniumisulamitest koosnevad anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud ...

20 03 02

Turgudel tekkinud jäätmed

16 01 03 03

M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite vanarehvid

12 01 05

Plasti höövli- ja treilaastud

13 07 03*

Muud kütused (sh kütusesegud)

17 06 01*

Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid

02 02 01

Pesemis- ja puhastamissetted

16 02 16 10

Klaasosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 08*

16 02 13 01*

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud metallseadmed, mida ei ole nimetatud ...

10 12 01

Valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist

10 13 14

Betoonijäätmed ja betoonisete

13 02 06*

Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

20 01 02

Klaas

10 12 08

Keraamiliste materjalide, telliste, plaatide ja ehitustoodete jäätmed (pärast termilist ...

11 01 11*

Ohtlikke aineid sisaldav loputusvesi

11 01 05*

Peitsimishapped

10 13 01

Valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist

17 04 11 01

Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud vaskkaablid või elektrijuhtmed

16 01 07*

Õlifiltrid

02 02 02

Loomsete kudede jäätmed

10 02 02

Töötlemata räbu

02 01 04

Plastijäätmed (välja arvatud pakendid)

13 08 99*

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

20 01 26*

Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25

01 04 09

Liiva- ja savijäätmed

20 01 25

Toiduõli ja -rasv

11 05 01

Kõvatsink

16 02 15 08*

Ohtlikke aineid sisaldavad klaasosad

19 12 08

Tekstiil

11 01 98*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

13 01 13*

Muud hüdraulikaõlid

16 01 18

Värvilised metallid

20 03 06

Kanalisatsioonipuhastusjäätmed

16 02 14 04

Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 ...

16 02 16 11

Elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 ...

12 01 15

Metallitöötlussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 14

04 01 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

01 04 08

Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

17 04 04

Tsink

20 01 11

Tekstiil

16 03 04

Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03

16 02 13*

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 ...

07 01 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

13 03 10*

Muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

19 03 06*

Tahkestatud ohtlikena määratletud jäätmed

13 08 02*

Muud emulsioonid

19 09 02

Veeselitussetted

20 01 21*

Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

13 05 02*

Õlipüünisesetted

15 01 05

Komposiitpakendid

19 08 14

Muud tööstusreovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13

20 01 36 02

Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 ...

19 12 03 03

Plii ja pliisulamid

16 11 02

Süsinikupõhised vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 ...

07 02 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

12 01 09*

Halogeenivabad metallitöötlusemulsiooni- ja -lahusejäätmed

19 12 03 04

Muud värvilised metallid ja nende sulamid

11 01 06*

Nimistus mujal nimetamata happed

14 06 03*

Muud lahustid ja lahustisegud

04 02 21

Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed

16 02 14 06

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed ...

16 10 04

Vesipõhised kontsentraadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 03

08 03 12*

Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmed

16 02 16 02

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud vask- ning vasesulamosad, mida ei ole nimetatud ...

09 01 03*

Lahustitel põhinevate ilmutite lahused

16 01 22

Nimistus mujal nimetamata osad

16 02 16 03

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud alumiinium- ning alumiiniumisulamosad, mida ei ole ...

08 04 11*

Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikusetted

20 01 36

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 ...

05 01 03*

Mahutite põhjasetted

08 01 16

Värve või lakke sisaldavad vesisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 15

13 05 08*

Segajäätmed liiva- ja õlipüünistest

16 02 15*

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad

15 01 10 01*

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud metallpakendid

13 03 07*

Mineraalõlipõhised kloorimata isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

16 01 22 01

Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02*

20 01 36 06

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed ...

16 01 20

Klaas

10 09 99 01

Malmivalujäätmed

15 01 04 02

Mustmetallpakendid, välja arvatud alkoholi ja karastusjookide müügipakendid

13 07 01*

Kütteõli ja diislikütus

19 09 01

Vee eelfiltrimisjäätmed ja võrepraht

20 01 33*

Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 03 nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja ...

10 01 22*

Ohtlikke aineid sisaldavad vesisegused katlapuhastussetted

08 01 20

Värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 19

08 02 01

Pulberpinnakatete jäätmed

06 03 14

Tahked soolad ja lahused, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 06 03 11 ja 06 03 13

11 01 07*

Peitsimisalused

16 01 18 01

Vask ja vasesulamid

19 12 03

Värviline metall

05 01 06*

Tehastes, seadmetes ja seadmete hooldamisel tekkinud jäätmed

08 01 19*

Värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ...

13 05 01*

Tahked liiva- ja õlipüünisejäätmed

16 02 16 06

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud muudest värvilistest metallidest ning nende ...

16 02 09*

PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid

20 01 13*

Lahustid

12 01 03 02

Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamiviilmed ja -treilaastud

16 05 06*

Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sh laborikemikaalisegud

16 03 05*

Ohtlikke aineid sisaldavad orgaanilised jäätmed

10 09 03

Ahjuräbu

19 01 13*

Ohtlikke aineid sisaldav lendtuhk

16 01 18 05

Segametallid

07 03 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

08 04 09*

Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed

07 07 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

20 01 35 01*

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud ...

20 01 17*

Fotokemikaalid

16 01 14*

Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid

02 03 01

Pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis- ja separeerimissetted

06 03 13*

Raskmetalle sisaldavad tahked soolad ja lahused

10 10 99 02

Alumiiniumi- ja alumiiniumisulamivalujäätmed

08 04 15*

Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi ...

09 01 01*

Vesialusilmuti- ja -aktivaatorilahused

20 01 35 02*

Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud ...

19 09 05

Küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud

16 02 15 12*

Vedelkristallkuvarid (LCD, LED ja plasmakuvarid)

07 02 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

17 04 06

Tina

10 03 05

Alumiiniumoksiidijäätmed

19 12 05

Klaas

04 02 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

15 01 09

Tekstiilpakendid

04 02 09

Komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiil, elastomeerid, plastomeerid) jäätmed

19 09 99

Nimistus mujal nimetamata jäätmed

20 01 19*

Pestitsiidid

16 06 05 02

Muud akud, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 05 03 ja 16 06 05 04

16 02 16 07

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud segametallidest osad, mida ei ole nimetatud ...

08 01 15*

Värve või lakke sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke ...

11 01 13*

Ohtlikke aineid sisaldavad rasvaärastusjäätmed

16 07 09*

Muid ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

04 01 01

Kõlu- ja laustajäätmed

17 01 03

Plaadid ja keraamikatooted

06 10 02*

Ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

07 01 10*

Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid

20 01 29*

Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

18 01 06*

Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid

20 01 98*

Sortimata ravimikogumid

16 02 15 14*

Elektronkiiretorukuvarid (CRT-kuvarid)

19&